Menu
Your Cart
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű fukcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, amivel elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


Mosella Hungária Kft.

I. A Szabályzat célja

1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Mosella Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (”Társaság”) által

alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet a Társaság

magára nézve kötelező erővel ismer el.

2. Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és

közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének

védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény

kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól szóló rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

3. A Társaság székhelye szerinti hatóság (Úrhida község jegyzője) által (Ikt. szám: 264/2008) a 1/2008

nyilvántartási szám alatt kiadott működési engedély, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint internetes

kereskedelmi tevékenységet folytathat.

4. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára,

tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait,

különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és/vagy kézi feldolgozása

során (adatvédelem).

II. Fogalom meghatározások

1. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat,

különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A

személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel

helyreállítható;

2. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek

összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának

megakadályozása;

4. Adatkezelő:

 a Mosella Hungária Kft. (székhelye: 8142 Úrhida Rózsa utca 2.);

a Társaság internetes kereskedelmi tevékenysége, illetve ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása során

a Mosella Hungária Kft. egyes meghatározott alvállalkozói azokban az esetekben, amikor a személyes adatok átadása a

megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben ez elengedhetetlen. (Például az áruház alvállalkozója –

futárszolgálat, illetve személyes átvételi pont – részére bizonyos adatok átadása, a biztonságos kézbesítéséhez

feltétlenül szükséges.).

5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai

feladatot az adatokon elvégzik;

6. Adatmegsemmisítés: az adatoknak az adatokat tartalmazó elektronikus adathordozóról való törlése/felülírása

elektronikus úton, illetve az adatokat tartalmazó papíralapú adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

7. Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

8. Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy

amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

10.Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

11.Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

12.Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált

eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok

megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

13.Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapját (ledlampaker.hu) használja és/vagy azon regisztrál.

III. A kezelt Személyes adatok köre

1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, a

Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a

Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak az esetleges törzsvásárlói program keretében

létrehozott törzsvásárlói azonosítója.

2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének

azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a

technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer

a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan

naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével -

össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3. A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t)

helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény

növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét,

hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy

cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

1. Az Adatkezelésre a ledlampaker.hu internetes oldalon található internetes tartalmak

Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat

tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes

adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes

hozzájárulása.

2. Az Adatkezelés célja a https://ledlampaker.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az

ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások

leírásánál található.

3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. III.2. pont) célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető

szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése,

statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók

által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy

felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat,

és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően

nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az

azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért,

hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy

megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót

terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

V. Az adatkezelés elvei

1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad

felhasználni.

3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem

terjedhetnek túl.

4. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok

védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan

hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VI. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. A ledlampaker.hu webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges

Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

2. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és

jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

3. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:

3.1. az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét,

illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

3.2. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-,

vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai

nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó

elérhető adatait.

3.3. A Google rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a

Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások

igénybevételekor keletkező adatokkal.

4. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói számára a ledlampaker.hu webáruházban

röviden és tömören tájékoztatja a felhasználókat adataik kezelésével összefüggő legfontosabb tudnivalókról, tájékoztatja őket az adatfelvétel

módjáról, céljáról és elveiről.

Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály

teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező

adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az

Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről

való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással

vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő

célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását

megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6. A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített

korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus

levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan

Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

7. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a

technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a

felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy

minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak

felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő

rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

9. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat

kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

10.A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az

Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VII. Az adatkezelés időtartama

1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a

szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának

(törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata

esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő

jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor

bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a

lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem

iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban

nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a

szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban

előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A

Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a

rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A 

Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a

törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak

kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai

adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

4. A megrendelés folyamán a Felhasználó által megadott, a Társaság rendszerében rögzített és kötelezően kezelt

adatokat kizárólag a teljesítés folyamatához használja fel. Az elkészült számla adatai, a teljesítési folyamatban

megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek, a hatályos számviteli- és adó törvényekben meghatározott

módon és időszakra. Mivel ezen adatok tárolását törvény írja elő, azok törlését a Felhasználó nem kérheti.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső

levelezőrendszerén, postai úton, illetve az mosellakft@datatrans.hu.hu címre küldött levélben, kifejezett, írásos

nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak

módosításával, illetve a hírlevelek végén elhelyezett linken keresztül mondható le.

2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő

módosítással is.

3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már

nem állíthatók helyre.

IX. Adatfeldolgozás

1. A Társaság külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza

fel.

X. Adattovábbítás lehetősége

1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt

Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős

hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt

adatkezelő nem tehető felelőssé.

2. Amennyiben a Társaság a ledlampaker.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy

hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat,

ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen

Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban

a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági

szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

3. A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából

adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának

időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását,

valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

XI. Az adatkezelési szabályzat módosítása

1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor

módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon

(hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a

Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére

nincs szükség.

XII. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő

címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az mosellakft@datatrans.hu címre küldött e-mailben

tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt

a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő

által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges

adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes

adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb

azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az

elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

1. A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt

gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530

Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az

Adatkezelő munkatársai is az mosellakft@datatrans.hu e-mail címen.

Úrhida, 2019. 05 . 01.

A Szabályzat 2019. 05. 01. napján hatályba lépett.

Rózsahegyi Krisztián

Mosella Hungária Kft